برنامه های گروه عربی ( ویژه همکاران )

 

جشنواره الگوهای تدریس سال 95-94

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم آبان ۱۳۹۴ساعت 14:20  توسط ملکی(السیدة)   | 

 

     اولین جلسه گروه عربی ناحیه 2 ری در تاریخ 28/8/1394 در محل ضمن خدمت برگزار شد در این کلاس که به دو ساعت تقسیم شده بود رووس کارها و تقویم اجرایی سالانه استان به همکاران اطلاع رسانی شد و در ساعت دوم  کارگاه آموزشی"طرح سوالات استاندارد" تشکیل شد.

 

همکاران عزیز لطفا وظایف محوله را در تاریخ های مشخص شده تحویل سرگروه بدهید .ممنونم

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم آبان ۱۳۹۴ساعت 9:59  توسط ملکی(السیدة)   | 

🔲إشف قلبي أيها الساقي الرحيم

بالتي يحيي بها العظم الرميم

قم فلا تمهل فإن الصبح لاح

والثريا غربت و الدیک صاح

قم وخاطبني بكل الألسنة

عل قلبي ينتبه من ذي السنة. 🔲

 

+ نوشته شده در  جمعه هشتم آبان ۱۳۹۴ساعت 11:10  توسط ملکی(السیدة)   | 

قال الحسين عليه السلام:
"أنا قتيل العبرة لا يذكرنى مؤمن الا بكى"

امام حسین علیه السلام فرمودند:
من کشته اشکم، هیچ مؤمنى مرا ياد نمى كند مگر آنکه (به خاطر مصیبت هایم) گریه کند.

بحارالانوار، ج 44،صفحه 279

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و نهم مهر ۱۳۹۴ساعت 17:40  توسط ملکی(السیدة)   | 

 آمد بوی ماه مدرسه . بوی بازی های راه مدرسه

بوی ماه مهر،ماهِ مهربان بوی . خورشید پگاهِ مدرسه

از میان کوچه های خستگی . می گریزم در پناه مدرسه

باز می بینم زشوق بچه ها . اشتیاقی در نگاهِ مدرسه

زنگ تفریح و هیاهوی نشاط . خنده های قاه قاه مدرسه

باز هم بوی باغ را خواهم شنید . از سرود صبحگاه مدرسه

روز اول لاله ای خواهم کشید . سرخ بر تخته سیاه مدرسه

باز آمد بوی ماه مدرسه . بوی بازی های راه مدرسه

+ نوشته شده در  سه شنبه سی و یکم شهریور ۱۳۹۴ساعت 20:35  توسط ملکی(السیدة)   | 

1- أرجو أن تملأ الإستمارة

خواهش می کنم فرم را پر کن

 

2- لیس هنا مِصعَدٌ

اینجا آسانسور ندارد

 

3- یا له من مَطعمٍ انیقٍ

چه غذاخوری شیکی

 

4- کُــفَّ عن التذمُّر

از غُرغر کردن دست بردار

 

5- لا تُحدِّقوا بی هکذا

اینطور به من خیره نشوید.

 

 6- لا استطیعُ النومَ بسببِ شخیره المرتفِع

به خاطر خروپفهای بلندش نمی توانم بخوابم.

 

7- لا تدَعی کلامُه یُزعجک

نگذار(تو يك زن) حرفش تو را ناراحت کند.

 

8- حضّر الرجلُ الصِنّارة(السنّارة) لاصطیادِ السمک

مرد قلاب را برای ماهیگیری آماده کرد.

 

9- إنّه کالفراش الذی بحث عن النور و احترق بحرارته

او مانند پروانه ای است که به دنبال نور بوده و به سبب گرمای آن سوخته است.

 

10 - ما أجملَها :چقدر زیباست

 

11- تَــری هل صار سعیدٌ فی مزاجٍ احسنَ ؟

یعنی حوصله سعید سرجایش آمد؟

 

12- أنا لم أرَها غاضبةً  کما کانت فی اللیلة الماضیة

من او را باندازه دیشب عصبانی ندیده ام .

 

13- مِنَ الصعبِ أن تعیشَ مع امرأةٍ سریعة الغضب

 زندگی کردن با زنی که زود عصبانی می شود سخت است.

 

14 - حدَثَ القتلُ في الساعةِالعاشرةِ صباحا حسبَ تقديرِ الطبيبِ الشرعيِ

طبق نظر پزشکی قانونی، قتل در ساعت ده صبح اتفاق افتاده است.

+ نوشته شده در  شنبه سی و یکم مرداد ۱۳۹۴ساعت 19:8  توسط ملکی(السیدة)   | 

مبحث تمییز

تمییز:اسمی است نکره،جامد،مفرد ومنصوب که از کلمه یا جمله ماقبل خود رفع ابهام می نماید

مانند:حَسُنَ التلمیذُ أدباً.هو اکثرُ منَی اجتهاداً

. تمیز تمیز

ویژگی های تمییز

1- اسم

2- نکره

3- جامد

4- مفرد

5- منصوب ازکلمه یا جمله ی ماقبل خود رفع ابهام می کند.

6- درمعنی) ازلحاظ،ازجهت،ازنظر،از....(ترجمه می شود.

انواع تمییز

تمییزنسبت:که ازجمله ماقبل خود رفع ابهام می کند که هرگاه بعد از موارد زیراسم نکره،منصوب بیاید تمییز نسبت است که عبارتند:

الف:فعل هایی مانند: طابَ (نیکوشد)، تَقَّدمَ (پیشرفتکرد) زادَ(زیاد شد)، اِزدادَ(زیاد شد)، یزدادُ(زیاد می شود)، مَلاََ(پرشد)، اِمتلا(پُرشد)، یمتَلی(پرمی شود (، کَثُرَ)زیادشد( ، حَسُنَ(خوب شد)، کَفَی(کافی است)، اشتهر(مشهورشد)

رَتَّبَ ) مرتب کرد)، فَجَّرَ(شکافت) و...

اگر بعدشان اسم منصوب بیاید تمییزاست.

مانند:اِمتلاَ قلبی ایماناً

. فعل تمییزنسبت ومنصوب

یَزدادُ المسلمونَ اتّکالاً علی أنفسِهم

. فعل تمییزنسبت ومنصوب

ب: بعدازاَفعَل تفضیل، اسم منصوبی بیاید تمییزاست

مانند: العماءُ أجَلُّ النّاسِ قدراً (دانشمندان گرانقدرترین مردم اند)

. بروزن اَفعل تمییزنسبت

ج:بعد از دو کلمه ی «خیر»و«شر»به معنی (خوبتر)و(بدتر (باشد هرگاه اسم منصوب بیاید تمییز است

مانند:هَوَشَّرُّ النّاسِ خُلقاً (اوبد اخلاق ترین مردم است)

. تمییزنسبت تمیزنسبت

2- تمییزمفرد:که ازکلمه ماقبل خود رفع ابهام می کند که بعد ازموارد زیرهرگاه اسم نکره،منصوب بیاید تمییزاست

عبارتند از:

الف:بعد از پیمانه:کوب، قدح، کَأس،

مانند:شَرِبتُ کوباً لبناً (یک فنجان شیرنوشیدم)

. پیمانه تمییزمفرد

ب:بعدازمساحت(متر،هکتار)

مانند:اشتری الابُ هکتاراً أرضاً) پدر یک هکتار زمین خرید(

. مساحت تمییزمفرد

ج:بعد از وزن) کیلو،مثقال(

مانند: کیلواً تُفاحاً) یک کیلو سیب خریدم(

. وزن تمییزمفرد

د:بعد ازعدد) یعنی معدود اعداد تمییزهستند(

مانند: رایتُ أحدَعشرَ کوکباً) یازده ستاره دیدم(

. عدد تمییزمفرد

نکات مهّم تمییز

1- هرتمییزی دراصل یکی ازنقشهای(مبتدا،فاعل،مفعول) را داشته باشد.اصل تمییز چیست؟

1- مبتدا 2- فاعل 3- مفعول

روش تشخیص اصل تمییز

1- اگرجمله ای که تمییزدرآن است ،جمله اسمیه باشد،اصل تمییزمبتدا است.

جمله اسمیه:

التلمیذُ اکثرُمنّی اجتهاداً اصل تمییز اجتهادُ التلمیذ اکثرُمنّی

مبتدا تمیز

(تلاش این دانش آموزازمن بیشتراست)

2- اگرجمله ای که درآن تمییزاست جمله ای فعلیه باشد و اینکه قبل ازتمییز،نقش مرفوع باشد،اصل تمییز،فاعل است

جمله فعلیه:

حَسُنَ التلمیذُ خُلقاً اصل تمییز حَسُنَ خلقُ التلمیذِ

. فاعل تمییز

. (خلق ومنش دانش آموزنیکوشد)

3- درجمله ای که تمییزدرآن است،جمله ی فعلیه بوده و فعل جمله متعدّی باشد ویا اینکه قبل ازتمییز نقش منصوب باشد،اصل تمییز،مفعول است

جمله فعلیه:

فَجَّرنا الارضَ عیوناً اصل تمییز فَجَّرناعیونَ الارضِ.

. مفعول تمییز

. (چشمه های زمین راشکافتیم)

+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم تیر ۱۳۹۴ساعت 23:40  توسط ملکی(السیدة)   | 

سلام

نماز و روره هاتون قبول باشه.

تو موضوعات مطالب از این به بعد بحثی رو دنبال میکنیم به نام مکالمه عربی که بر گرفته از گروه مکالمه مخصوص معلمان در تلگرامه .امیدوارم مفید واقع بشه.

التماس دعا

1- دو سیخ جوجه کباب بزن

2- مواظب باش غذا نسوزه

3- بزارید برنج خیس بخوره

4- دو لیوان آب در دیک بریز سپس با قاشق را آهسته هم بزن

5- جقدر طول می کشه تا غذا آماده شود.

6- از گرسنگی مردم کی غذا را می آوری

7- لطفا یک پارج آب دوغ برای مهمانان درست کنید

8- لطفا لیست غذای موجود در رستوران را به من بدهید.

9- قورمه سیزی درست کردن خیلی از چلو مرغ سخت تراست.

10- سبزی را به مقدار لازم خردکن سپس در آش بریزوکامل آن رابا ادویه جات قاطی کن

11- سرآشپزمواد لازم را در مورد پختن ناهاراز مدیر رستوران می گیرد.

12- دسرغذا چی دارید؟

13- سیب زمینی راکامل سرخ کن تا بپزد

14- چرا برنج دیردم می کشد

15- دو عدد پیازپوست کن و جلو مهمانان بزار.

16- غذای خوشمزه را از کجا می شه تهیه کرد.

17- هنوز برنجت دم نکشیده ؟

18- لطفا غذای بیرون بخصوص سوسیس,کالباس,همبرگر... استفاده نکنید اگر بدانید که چه جوری درست می کنند هرگز لب به غذا نمی زنید

19- خدا به فریادما ن برسه الان مهماننان سر می رسند و هنوزمن غذا را درست نکردم

20- همسربزرگوارم ،عجب غذای خوش مزه ای درست کردی من تا الان این جورغذانخورده بودم!

1حَضّر (هیّا)سیخین من کباب الدجاج-

2انتبه الا یحترق الطعام

3اترکوا الارز حتی ینقع

4صبوا کاسین من الماء فی القدر ثم قلبوه بالهدوء

5 کم یستغرق تحضیر الطعام

6مت من شده الجوع متی تجلبون الطعام

7من فضلکم حضروا للضیوف ابریقامن اللبن الرائب (السائل)

8رجاءا اعطونی قائمه الطعام لمطعمکم

9طبخ (تحضیر)مرق الخضر اصعب من طبخ الارز مع الدجاج

10افرم الخضره الی القدر ثم اضفها الی شوربا وخلّطها جیدابالبهارات..(اقلبیها جیدا حتی تمتزج بالبهارات)

11رئیس الطباخین یاخذ المواد الضروری لطبخ و تحضیر الغداءمن مدیرالمطعم.

12ماعندکم من الحلویات (التحلیه -الدسر)

13حمر (اقل) البطاطس جیدا حتی ینضج

14لماذا تاخر الرز فی النضوج

15قشر رأسین من البصل وضعهما امام الضیوف

16من این یمکن ان نهیئ طعاماشهیا(لذیذا)

17لم ینضج الرز بعد..لماینضج الارز

19الله یغیثنا ..کاد الضیوف یصلون و انا لما احضر الطعام

20ی زوجی العزیز ..یاله من طعام شهی (ما الذ -اشهی الطعام الذی) طبخته (حضرته)فانی لم اذوق مثله حتی الان .

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم تیر ۱۳۹۴ساعت 8:34  توسط ملکی(السیدة)   | 

حروف مشبهة بالفعل حروفی هستند که بر سر مبتدا و خبر آمده و خبر را منصوب می کنند ولی مبتدا مرفوع

باقی می ماند. مثال : 1 – انّ الربیع جمیلٌ . انّ – حروف مشبهة بالفعل الربیع – اسم انّ و منصوب جمیل – خبر

انّ و مرفوع 2 – انّ الانسانَ لفی خُسرٍ . 3 – انّا اعطیناک َ الکوثر سایر حروف مشبهة بالفعل : بأنّ – أنّ – لکّن –

لیْتَ – لعلّ – کأنّ بأنّ : بر سر مبتدا می آید برای رساندن مفهوم تأکید أن : ( اینکه ، که) لیتَ : (کاش) کأنّ :

گویا – مثل اینکه لکنّ :‌لیکن لعلّ : شاید اسم و خبر حروف مشبهة بالفعل چگونه می تواند باشد؟ اسم حروف

مشبهة بالفعل 1. اسم ظاهر : انّ المومنَ صادقٌ 2. ضمیر متصل : انّکَ صادقٌ . جز حروف مشبهة بالفعل

 

1.مفرد : لعلّ الطالبَ ناجِحُ. 2

. جمله : لعلّ الطالبَ یَنْجَحُ 3

. شبه جمله : لعلّ الطالبَ من الناجحینَ

رابطه ی میان اسم و خبر مشبهه بالفعل دقیقاً مانند رابطه ی مبتدا و خبر است.

* یکـﯽ از نکات بسیار مهم این درس "ماﯼ کافـّه " است .

محل : بعد از حروف مشبهه بالفعل

عمل : بازدارنده ﯼ این حروف از عمل

اگرماﯼ کافه بعد ازاین حروف قرارگیرد ، مبتدا وخبربه حالت اصلـﯽ خود (از جهت اعراب و معنـﯽ) برمـﯽ گردند .

معنـﯽ جمله فرقـﯽ نمـﯽ کند ؛ غیر اززمانـﯽ که با إنّ و أنّ بیاید . إنّما و أنّما : فقط .

إنما التلمیذ ُ یعمل بواجبه . (فقط دانش آموزبه وظیفه اش عمل مـﯽ کند .)

کأنـّما العلمُ نورٌ . (گویـﯽ دانش ، نور است.) لعلـّما اللهُ یَرْحَمُنا . (باشد که خداوند ، به ما رحم نماید.)

درترکیب :

کأنـّما العلمُ نورٌ.

کأنّ : ازحروف مشبهه بالفعل

ما : ماﯼ کافه

العلمُ : مبتدا و مرفوع به اعراب ظاهرﯼ و اصلـﯽ

نورٌ : خبرمفرد و مرفوع به اعراب ظاهرﯼ و اصلـﯽ

درتجزیه :

کأنّ(یا بقیه ﯼ حروف مشبهه بالفعل) : از حروف مشبهه بالفعل ، عامل ، مبنـﯽ بر فتح

ما : حرف ، ماﯼ کافه ، غیرعامل ، مبنـﯽ بر سکون

پس اگر ما به دنبال إنّ – أنّ بیاید، مانع عمل إنّ و أنّ می شود که به این ما، مای کافّه یا بازدارنده می گوئیم.

إنّما اللهُ عالمٌ . «إنّما و أنّما را ادوات حصر می گویند» اِنّ اللهُ عالمٌ . برای منحصر کردن مفهوم خبر برای مبتدا، می

توان به اِنّ و أنّ «ما» افزود که به این «ما» مای کافّه (بازدارنده) می گوئید.

+ نوشته شده در  جمعه پنجم تیر ۱۳۹۴ساعت 18:16  توسط ملکی(السیدة)   | 

سلام مریم خانم

1/ لای نهی بر غایب و متکلم معنی نباید داره مثل ؛او نباید برود و بر مخاطب :نرو،تو نباید بروی به عربی چی میشه

2/ و یقال عثار الرجل در مورد یقال توضیح میفرمایید ؟ مممنونم

1- این سوال شما یعنی فعل مضارع التزامی منفی اینطور ساخته میشه که لای نهی + 6 صیغه غایب  و مخاطب و متکلمها :می توانیم درباره مخاطب ها این صورت بنویسیم:علیک أن لا تذهبَ که با نهی اشتباه نشود.تو نباید بروی. علیکم أن لا تذهبا شما دو نفز نباید بروید. برای تمرین بیشتر زمانها به پست "92/07/21اقسام فعل ماضی در فارسی و معادل های آن در عربی" در همین وب مراجعه کنید.

2- یُقالُ فعل مجهول از مضارع باب افعال است اقال .یقیل با ضمه یا و اقاله است که به معنای اخراج کردن و در اینجا به معنای نگه داشتن است یعنی جلوی لغزش مرد گرفته میشود .

 

 

 

وقتی باخدا "گل یا پوچ" بازی میکنی، نگران نباش؛ خواهی برد...
چرا که پروردگار مهربان هر دو دستش پر است..
الهی دوستانم را دست خالی مگذار...
شکرانه اش بامن...

+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۳ساعت 22:42  توسط ملکی(السیدة)   | 

سلام

دختران گلم برای پیدا کردن مطلب مورد نظرتون به قسمت آرشیو موضوعی که در سمت چپ وبلاگ در نوار باریکی قرار گرفته نگاه کنید و مطلب مورد نظر خود را در آن پیدا کنید به طور مثال سرفصلهایی چون :سوالات یا تجزیه اسمها و ....
در قسمت نظرات مریم خانم سوالاتی را پرسیده که چون برای همه شما عزیزان مفید است در این پست به پاسخ سوالات ایشان می پردازم.

پاسخ به سوالات مریم عزیز:

سلام باز هم تشکر من وب شما روتازه کشف کردم و چون واسه کنکور میخونم سوالام رو از شما میپرسم سعی میکنم دیگه شما رو زحمت ندم .

1-  یک سوال مکة المکرمة موصوف و صفته؟ چرا مکه ال نداره ؟

بله موصوف و صفته.در شروط صفت بودن یک اسم می خوانیم که در چهار چیز باید از موصوف پیروی کند:

1- در حرکت:

(اما ممکن است یکی مثل ورث عبادی الصالحون عباد  مرفوع به ضمه مقدره (تقدیری )است و صالحون اعراب فرعی و مرفوع به واو؛مهم مرفوع بودن هر دو است نه شیوه و نوع مرفوع بودن آنها)

2- در معرفه و نکره بودن باید مثل هم باشند اما ممکن است مثل عباد کلمه معرفه به اضافه باشد و الصالحون معرفه به ذواللام.مهم این است که هر دو معرفه اند اما نه به یک روش.مکه در مثال شما معرفه به علم است و مکرمه معرفه به ال پس هر دو معرفه اند.

3- در تعداد(مفرد و مثنی و جمع بودن) عباد و صالحون هر دو جمعند یکی جمع تکسیر و دیگری جمع مذکر سالم.

4- در مذکر و مونث بودن مثل مکة المکرمة یا النفسُ المطمئنة که نفس مونث معنوی و صفت با ة مونث است.

یا کتبٌ کثیرةٌ هر دو مرفوع و نکره اند اما چرا برای کتب صفت مفرد مونث آمده ؟زیرا جمع های غیر انسان در حکم مفرد مونث هستند و ضمیر و اشاره و موصول خاص و فعل و صفت آنها مفرد مونث می آید.

2- در غیر منصرف اسمهایی که ان زاید دارند رو چه جور تشخیص بدهیم که زاید هست ؟

سه حرف اصلی آنها را که پشت سر هم و به صورت متوالی آمده کنار بگذار اگر (ان) بعد از آن بود زاِید است.مثل عطشان(عطش+ان) جوعان(جوع+ان)

 

3- در جمله وجدنا المومنات َ صابراتٍ صابرات صفته چرا ال نداره ؟

صابرات صفت نیست مفعول دوم برای وجدناست که دو مفعولی است.برخی فعلها مثل:رأی - وجد - جعل و ... دو مفعول می خواهند.راه تشخیص آن این است که اولا به معنای دیدن با چشم و یافتن قابل لمس نیست مثل کتاب که می بینیم و یا گم کرده ایم و در دست می گیریم .رأی در اینجا یعنی دریافت با قلب مثل رأیتُک صدیقا مخلصاً:تو را دوست مخلصی دیدم(اخلاص را در تو درک کردم) یا مثال شما که زنان مومن را صبور یافتم.

راه دوم اینکه دوبار جمله را ترجمه کنی یکی از مفعولها را با را و بار دیگر مغعول بعدی را با را ترجمه کن اگر درست بود پس فعل دو مفعولیست :رزق الله الانسانَ عقلاً کاملاً(خدا به انسان عقل کاملی را روزی داد،خدا انسان را عقلی کامل  روزی داد)

3- اگر مفعول دو را حذف کنی جمله ناقص می شود؛مثل:تجعل قوس قزح السماءَ خلّابةً: رنگین کمان آسمان را دلربا قرار می دهد (حذف مفعول:رنگین کمان آسمان را قرار می دهد+جمله ناقص شد)

4- در جمله جعله من اشهر علماءِالقرنِ التاسعَ عشر نقش التاسع صفته اما اعرابش اصلا مطابقت نمیکنه ؟

اعداد مرکب از 13 تا 19 هر دو جزءشان مبنی بر فتحه است و بنابر این حرکتشان محلاً مجرور است.

بسیار ممنونم و شرمنده بزرگواری شما

خواهش می کنم از سوالات شما ممنونم فکر کنم این وب به صورت پرسش و پاسخ اداره بشه فعالتر خواهد شد

پرسش از شما ،پاسخ از من

لحظه ای با من باش تا ابد در دل من می مانی (مهمانی):

 

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم آذر ۱۳۹۳ساعت 19:37  توسط ملکی(السیدة)   | 

 سلام به همه گلهای باغ زندگی و غنچه های زیبای بهار علم و دانش

با تبریک سال جدید تحصیلی امیدوارم که سال خوبی را در پیش رو داشته باشید بدون استرس و نگرانی و با روحیه ای شاد قدم در بوستان علم و دانش بگذارید.

دوستتان دارم:ملکی

 

بوی پاییز و قدم های خزان                         شور و غوغایی فکند در شهرمان

باز هم درس و کلاس و مدرسه                      زنگ املا و حساب و هندسه

صبح ها از خواب ناز برخاستن                          از کژی و بی خیالی کاستن

کودکان با کفش و کیف رنگ رنگ                     بـا قلم با دفتری خوب و قشنگ

بـا دلی سرشـار از شور و شعف                      جست و خیزی می کنند از هر طرف

مدرسه دنیای رویاهایشان                           نمره ی بیست حساب در یادشان

زنگ تفریح و دویدن در حیاط                        در کنار کودکانی با نشاط

بی خبر از رنج های زندگی                        شادمان از شور و از بالندگی

این دویدن ، دل تپیدن ، یاد باد                   مشق شب ، املا نوشتن ، یاد باد

آن معلّم همچو مادر مهربان                      لحظه ای غافل نشد از درس شان

روزهای امتحان و دلهره                           مبصری کردن تمامش خاطره

قلب هایی پاک از جنس بلور                      شعرهایی ناب و لبریز از سرور

دیدن این کودکان بی ریا                           یادم آرد خاطراتی با صفا

تا که بینم شور و شوق کودکان                   لحظه ای غافل شوم از این زمان

یادم آید روزگار کودکی                           آن طراوت در بهار کودکی

یاد باد آن سادگی ها یاد باد                       آن صفا و سرخوشی ها یاد باد

یاد بادش مدرسه رفتن به ذوق                    خواندن هر کلمه ای با شور و شوق

درس « بابا آب » من دارم به یاد                   آن نوا و زیر و بم ها یاد یاد

آن ترنّم های خوب و دلنشین                     خوانده می شد با نوایی آتشین

تا که چشم بر هم زدیم در زندگی                 سال ها بگذشت در پژمردگی

کودکی ها دور شد از جمع  ما                    ما هنوز در حسرت آن روزها

کاش می شد تا بگویم اندکی                      دل شده تنگ از برای کودکی

.

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم مهر ۱۳۹۳ساعت 17:40  توسط ملکی(السیدة)   | 

سلام

 آرزو می کنم که  طاعات و عبادات شما عزیزان مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشد!در این شبهای پربرکت قدر بنده را از دعای خیر خود محروم نسازید.التماس دعا

با تشکر از دانش اموزان عزیز سال دوم انسانی که در اولین دوره تکلیف تابستانه شرکت نمودند به اطلاع آن دسته از عزیزانی که آزمون نداده اند می رسانم که فردا آخرین روز آزمون مرحله تیرماه است و مرحله دوم از سی تیرماه تا پانزدهم مرداد  می باشد، هر مرحله در همان زمان خود برگزار می شود و برگزاری دوره ها با هم ممکن نیست؛پس لطفاً در بازه زمانی خاص هر آزمون تماس برقرار بفرمایید .

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم تیر ۱۳۹۳ساعت 18:47  توسط ملکی(السیدة)   | 

 

با سلام

       طبق برنامه ریزی که در کلاس دوم انسانی صورت گرفت،پیگیری مطالب درسی و پرسش و پاسخ دو سویه در طول تابستان هم ادامه داردالبته به شکل غیر حضوری؛

     مطابق این برنامه شما عزیزانم در تاریخ های ذیل به سوالات پاسخ داده و در پایان این دوره الکترونیکی در شهریور ماه  ده نمره مستمر برای سال سوم شما لحاظ می شود.پلهای ارتباطی ما با هم، تمام تکنولوژی های روز دنیا ،اعم از وبلاگ بنده،ایمیل بنده،چت رومی که شما می سازید،نرم افزارهای مختلف تلفن همراه تحت اندروید.

15 تیرماه :تحلیل صرفی

30تیرماه :اعراب

15 مرداد ماه:تشکیل

30مرداد ماه : ترجمه

15 شهریورماه :درک مطلب

30 شهریورماه :تعریب

15 مهرماه : جمع بندی

لحظه ای با من باش تا ابد در دل من مهمانی:

       از جنگ بر می گردی،خدا می داند که به جنگ رفته بودی.خاک روی پیراهنت را می تکاند و نشان لیاقتی به تو می دهد.نشان لیاقتش اما مدالی نیست که بر گردنت بیاویزی.نشان لیاقت خدا تنها چند خط ساده است.خط های ساده ای که بر پیشانی ات اضافه می شود. و روزی می رسد که پیشانی ات پر از دستخط خدا می شود.
آیینه ها می گویند آن کس زیباتر است که خطی بر چهره ندارد. آیینه ها اما دروغ می گویند. دستخط خدا بر هر صفحه ای که بنشیند، زیبایش می کند.
جوانی بهایی است که در ازای دستخط خدا می دهیم.دستخط خدا اما بیش از اینها می ارزد، کیست که جوانی اش را به دستخط خدا نفروشد!

دفتر مشق دیروز خط خورد

 ادامه مطلب پاسخ به علی آقا:

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۳ساعت 23:5  توسط ملکی(السیدة)   | 

با سلام

     دومین مرحله ی المپیاد دانش آموزی سال اول متوسطه ی دوم ،روز یکشنبه 31 فروردین ماه برگزار شد،نمونه سوال این آزمون را جهت استفاده ی دانش اموزان عزیزم در لینک زیر قرار داده ام،امیدوارم که مورد استفاده تان قرار بگیرد.

نمونه سوال المپیاد عربی استان تهران
+ نوشته شده در  شنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۳ساعت 18:57  توسط ملکی(السیدة)   | 

همتم بدرقه ی راه کن ای طایر قدس

که دراز است ره مقصد و من نو سفرم

+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۹۲ساعت 14:1  توسط ملکی(السیدة)   | 

این روزها بیشتر کلاس ها دارای تخته هوشمند هستند و استفاده از اونها بر جذابیت درس و کلاس اضافه می کنه مخصوصاً در درسی مثل عربی . ساده ترین کار در این تابلوها استفاده از کتاب ورق زن در این تابلوها است.

برای تهیه این کتاب های ورق زن باید یک سری اقداماتی رو انجام داد : باید فایل پی دی اف این کتاب های درسی  رو از  www.chap.sch.ir دریافت کنید . اگر کتاب در فایل های جدا جدا در فصل ها مختلف یود با کمک نرم افزار نیترو ( دانلود Nitro Pro  )  از قسمت combine آنها رو با هم ترکیب کنید و در قالب یک فایل pdf  در بیارید . سپس با کمک نرم افزارهای مختلف که مثلاً یکی از اونها این نرم افزار است (اگر قصد ساخت کتب ورق زن زیبا و  کم حجم را دارید ، قطعا این نرم افزار پرتابل و بدون نیاز به نصب بهترین گزینه برای این کار است .) آن فایل ها رو در نرم افزار کتاب ورق زن  به کتاب ورق زن تبدیل نمود ( این کار با سه تا کلیک انجام می شود ، فایل را اضافه کنید صبر کنید تا کار انجام شود و سپس save  کنید)

برای مثال من همین کار ها رو با کتاب عربی 2 انجام دادم . این کتاب فشرده سازی شده ، برای استفاده ، بعد از دانلود آن را از حالت فشرده خارج کنید

کتاب ورق زن عربی 2+ نوشته شده در  جمعه هجدهم بهمن ۱۳۹۲ساعت 10:22  توسط ملکی(السیدة)   | 

دانش آموزان عزیز سال سوم ریاضی و تجربی لطفا این لینک را باز نموده و مطالب آنرا استفاده کنید.در ضمن ترجمه دروس هم  درون این لینک هست. اهمیت ترجمه در سالهای اخیر به خوبی هویداست اما ترجمه واژه به واژه و تحت اللفظی در کلاس درس هم وقت گیرست و هم کمکی به آموزش نمی کند.بهتر است در ترجمه متون جدید فقط کلمات جدید را یادداشت نمایید و وقتی را که می خواهید صرف نوشتن تک تک کلمات کنید به آموزش درک مطلب،فن ترجمه و تعریب بپردازیم.

http://elearning.roshd.ir/a3/home.aspx

درضمن کتاب ترجمه و تعریب و درک مطلب از انتشارات مهر و ماه بسیار به تقویت ترجمه شما کمک می کند.من شما را مجبور به خرید این کتاب نمی کنم کتاب مذکوری که در کنار کتاب درسی استفاده می کنید کفایت کلاس را می کند اما این کتاب را به صورت امانی هر کدام یک الی دو روز از کتابخانه بگیرید و از مطالب بسیار مفید آن استفاده کنید

با تشکر از سرکار خانم رفیعی که این کتاب خوب را برای کتابخانه تهیه نمودند.


+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم آذر ۱۳۹۲ساعت 10:22  توسط ملکی(السیدة)   | 

http://shimi-aval4.blogfa.com دانش آموزان علاقمند به شیمی به این سایت مراجعه کنید مطالب جالبی داره امیدوارم از مطالب استفاده وافی ببرید.


بابهای مزید(دانش آموزان سال اول دبیرستان اِنتبهَ,یَنتبهُ,انتباه بفرمایید)

        با احترام و کسب اجازه از محضر شاعر این شعر ، که آنرا در بابهای مزید سروده است شعر مذکور کاملاً با معانی که از بابهای مزید استنباط می شود موافقت دارد.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۲ساعت 10:10  توسط ملکی(السیدة)   | 

منبع این پست http://arabic-tools.blogfa.com

فعل در زبان فارسی د و قسمت دارد  : قسمت ثابت فعل( بن) + قسمت متغیر فعل( شناسه)

     دید (   -َ م ،  ی     ،          یم ، ید ، -َ ند )     

می + بین ( -َ م،   ی ،   -َد           یم ، ید ، -َ ند )

در فارسی دو نوع بن وجود دارد:

1- بن ماضی :         مصدر هر فعل –  ن     مثال : دیدن  - ن : دید  

                                                                                   بن ماضی

2-  بن مضارع :                فعل امر  - ب     مثال : ببین – ب : بین

                                                                                    بن مضارع

انواع فعل ماضی در فارسی :

1-   ماضی ساده :               دید           (  -َ م ، ی ،                 یم ، ید ، -َ ند )

2-   ماضی استمراری :   می دید         ( -َ م،  ی،  -َد                   یم ، ید ، -َ ند )     

3-   ماضی نقلی :       دیده                    ام ، ای ، است ،     ایم ، اید ، اند

4-   ماضی بعید            دیده                  بودم ، بودی ، بود،    بودیم  بودید ، بودند

5-  ماضی التزامی       دیده                    باشم ، باشی ، باشد ،     باشیم ، باشید ، باشند

انواع فعل مضارع در فارسی

مضارع اخباری : می     بین ( -َ م ، ی، -َ د،    یم، ید، ند)

مضارع التزامی : ب   بین ( -َم ،   ی،   -َد،     یم ، ید ، -َند )

اقسام فعل ماضی در فارسی و معادل های آن در عربی

آینده : (خواهم ، خواهی ، خواهد ،        خواهیم ،خواهید ، خواهند )   دید

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم مهر ۱۳۹۲ساعت 23:14  توسط ملکی(السیدة)   | 

همشاگردی سلام

آغاز سال نو، با شادی و سرور

هم دوش و هم زبان، حرکت به سوی نور
آغاز مدرسه، فصل شکفتن است
در زنگ مدرسه، بیداری من است
در دل دارم امید، بر لب دارم پیام
همشاگردی سلام، همشاگردی سلام
مهر از افق دمید، فصلی دگر رسید
فصل کلاس و درس، ما را دهد نوید
شد فصل کسب علم، فصل تلاش و کار
دانش به نسل ما، می بخشد اعتبار
در دل دارم امید، بر لب دارم پیام
همشاگردی سلام، همشاگردی سلام
ای در کنار ما، آموزگار ما
چون شمع روشنی، در روزگار ما
روشن ز نور توست، کاشانه دلم
در کار من تویی، حلال مشکلم
در دل دارم امید، بر لب دارم پیام
همشاگردی سلام، همشاگردی سلام
فردا از آن توست، ای نسل چاره ساز
با یاری خدا، آینده را بساز
فردای روشن است، با وحدت کلام
از ما تو را درود، از ما تو را سلام
در دل دارم امید، بر لب دارم پیام

همشاگردی سلام، همشاگردی سلام

+ نوشته شده در  شنبه سی ام شهریور ۱۳۹۲ساعت 23:38  توسط ملکی(السیدة)   | 

سلام

دانش آموزان خوبم چندین سایت تو پیوندهای وبلاگم هست که می تونید برای دیدن نمونه سوالات ازشون استفاده کنید من دو تا از این وبها رو معرفی می کنم.  در ادامه مطلب هم یک نمونه سوال از وبلاگ آقای اسدی و یک نمونه هم از گروه آموزش عربی کنگان براتون قرار می دهم.خواندن نمونه سوال  در آسان سازی امتحان موثر است پس فراموشش نکنید

http://arabim.blogfa.com/

-http://kanganarabi.blogfa.com


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 19:4  توسط ملکی(السیدة)   | 

برای موفقیت بیشتر در کنکور دانشگاهها در درس عربی  تست های سازمان سنجش را به دقت مطالعه فرمایید اطمینان داشته باشید با خواندن این تستها دیگر نیازی به مراجعه به کتابهای تست دیگر نیست .

       توجه توجه توجه ! سوالهای عربی کنکور امسال مفهومی تر از سالهای پیش است و بیشتر سوالات از ترجمه و مفهوم عبارات است پس از حفظ طوطی وار مطالب بپرهیزید و در ضمن تقویت تجزیه و ترکیب خود به ترجمه و نکات ترجمه ای بیشتر دقت کنید . درس عربی را در کنکور جدی بگیرید زیرا سرنوشت شما را در کنکور، برخی دروس عمومی ازجمله عربی تعیین می کند مثلا تعیین مکان دانشگاه شما تهران باشد یا قزوین بر عهده ی دروس عمومی است که تفاوت رتبه شما را با رقیب مشخص می کند .

        به تبلیغات سوء علیه درس عربی از زبان هر کس که باشد توجه نکنید زیرا عربی حداقل در حد ّمکان رفت و آمدچهارساله  شما به دانشگاه  مؤثّر است البته از ذکر مزایای بهتر و واضح تر آن که بارها در کلاس درس متذکّر شده ام خودداری می کنم .

لحظه ای با من باش تا ابد در دل من مهمانی(میمانی)


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 18:26  توسط ملکی(السیدة)   | 


معرض  اللغة العربیة فی مدرسة عاشوراء

زمانُ الإنعقاد: 7/2/1392

إلی 14/2/1392

المدرسة:عاشوراء

 
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 8:24  توسط ملکی(السیدة)   | 

فهیمه خانم ن این هم متن درس نهم عربی به همراه ترجمه که درخواست کرده بودید:

ماخوذ از این وبلاگ(http://arabha2.blogfa.com/)

بچه های عزیز هر کدومتون به وب سر زدید به خانم نعمتی یا امیری دوم انسانی اطلاع بدهید که کار عملیشان نیاز به میکس و تغییر ندارد،track هایشان به نوبت و بدون وقفه در کامپیوتر اجرا می شود.ممنونم.ملکی(این پاراگراف در تاریخ 1392/2/1 نوشته شده)


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم فروردین ۱۳۹۲ساعت 21:16  توسط ملکی(السیدة)   | 

            سیب شود رويتان   سرخ و سپيد و قشنگ

        سبز شود جانتان      سبز و بلند و كمند

 سيرشودكامتان      از  كرم  كردگار

  سكه شود كارتان      روزيتان برقرار

           ماهي عمرت بود     پر حركت ، پرتلاش    

         غم بشود سنجدي       رخت ببندد يواش

         پر ز حلاوت شود    چون سمنو زندگي     

        غرق سعادت شود        شيوه اين بندگي

                   سال 1392 پيشاپيش مبارك – نقل از آقای  مهدي اميرزاده27/12/1391

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم اسفند ۱۳۹۱ساعت 13:47  توسط ملکی(السیدة)   | 

امام رضا (عليه ‌السلام):

مَنْ كانَ يَومُ عاشوراءَ يَوْمَ مُصيبَتِهِ وَحُزنِهِ وَبُکائِهِ، یَجْعَلُ اللهُ یَوْمَ القیِامَةِ یَوْمَ فَرَحِهِ وَسُروُرِهِ.

هر که عاشورا روز مصیبت و اندوه و گریه‌اش باشد، خداوند روز قیامت را روز شادی و سرورش می‌گرداند.

If one chooses ‘Āshūrā to be the day of his mourning and weeping, Allah will fix the Day of Judgment as a happy day for him. میزان الحکمه، ح 13011
 برکبودای زمین هنگامه ی محشر گذشت
آسمان در هاله ای از خون وخاکستر گذشت

چشمهای خونفشان آسمان خشکید وسوخت
زآن چه در اوج عطش , بر چشمه ی کوثر گذشت

سرنوشت آسمان و چرخ را وارونه کرد
آنچه در گودال برانگشت و انگشترگذشت

در کنار رود تشنه , در میان نخل ها
من نمی دانم چه بر عباس آب آور گذشت

ای جنونِ شعله ور! ای مرد! ای آتشفشان
پرتوی از ماجرایت زیر خاکستر گذشت

ابرهای تشنگی آن قدر باریدن گرفت
تا که در ناوردگاه عشق ، خون از سر گذشت

ظهر عاشورا به روی نیزه ها تا گل کند
آفتاب از مشرق خونین ِ خنجر برگذشت!

شامِ غربت بود و نخلستان وصحرا و عطش
ماه آن شب از کنار آب تنهاتر گذشت…
یدالله گودرزی
+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم آذر ۱۳۹۱ساعت 10:42  توسط ملکی(السیدة)   | 

سلام

اخیرا از من خواسته شده که متونی رو به عربی ترجمه کنم حیفم اومد که برای شما عزیزانی که دوست دارید عربی یاد بگیرید این مطالب رو نذارم.البته شاید ترجمه ها دقیقا معادل با عربی عرب زبانان نباشد و ایراداتی در آن باشد اما سعی من بر این بوده که حتی الامکان ایرادات را رفع کنم. اساتید و عرب زبانان عزیز برای اصلاح اشکالات احتمالی به من کمک کنند.این همکاری بسیار خوشحالم می کند.

متن فارسی را هم برایتان می آورم تا همزمان ترجمه و نصّ اصلی را داشته باشید:

با صمیمانه ترین سلام ها از اینشتین

مع اطیب التحیات  من اينشتاين


محضر شریف پیشوای جهان اسلام ...جناب سید حسین بروجردی...

وجود الشریف قائد العالم الاسلام ... سماحه سید حسین بروجردی
 
پس از 40 مکاتبه که با جنابعالی بعمل آوردم اکنون دین مبین اسلام و آئین تشیع 12 امامی  را پذیرفته ام که اگر همه دنیا بخواهند من را از این اعتقاد پاکیزه پشیمان سازند هرگز نخواهند توانست حتی من را اندکی دچار تردید سازند!
 
بعد أربعین المراسلاتِ التي كنت قد اتخذتُ معک ،لقد قبلتُ تعاليمَ الإسلام والشيعة َالإماميةَ 12 " ان لو یرید کل العالم ان یآسفنی من هذه العقیده لن یستطیعوا أن یجعلنی متشكّكا قليلا.

 
در ادامه ی مطلب لحظه ای با من باش:

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم آبان ۱۳۹۱ساعت 12:2  توسط ملکی(السیدة)   | 


پيامبر خدا (صلی الله علیه و‌آله) در حالي كه به علی (علیه السلام) اشاره مي كرد:

إنّ هذا أخي و وَصیّي و خَلیفَتي فیکُم، فاسمَعوا لَه و أطِیعوا.

همانا این (علی)، برادر و وصی و جانشین من در میان شماست، فرمانش را بشنوید و اطاعتش کنید.

This (Ali) is my brother, heir, and successor among you. Listen his orders and obey him.
 
کنزالعمال، ح 36419
+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۱ساعت 11:36  توسط ملکی(السیدة)   | 

مضارع اجوف وامر آن

برای نوشتن مضارع فعل اجوف ابتدا باید مشخص شود که بر وزن یفعِلُ مضارع می شود یا یفعَل ُ یا یفعُل ُ .

قاعده کلی این است که اگر اصل فعل اجوف یعنی قبل از اعلال آن یایی بود ؛ مضارع بر وزن یفعِل ُ نوشته شود زیرا حرکت متناسب با حرف یا کسره است مثل سیَرَ = یسیرُ صیرَ =یصیرُ بیَع = یبیعُ

اما اگر اصل حرف عله واو بود مضارع بر وزن یفعُلُ نوشته می شود مثل قول = یقول ُ عود = یعود ُ عوذ = یعوذُ .

اما فعلی نداریم که اصل حرف عله آن الف باشد زیرا الف در اصل واو یا یا بوده است که به الف تبدیل شده است مثل قول = قال . بیع = باع ، اما نحویون گرامی وزن یَفعَــلُ را نیز بی نصیب نگذاشته اند و یکسری فعلها را بر این وزن مضارع کرده اند از آن جمله اند :

فعلهای خاف ؛ نام و نال بر وزن یفعَل ُ مضارع می شوند با اینکه اصل حرف عله در آنها اینچنین بوده است : خوَف. نوَم . نیَل َ .

در مضارع اجوف صیغه های جمع مونث اعلال به حذف حرف عله دارند یعنی از چهارده صیغه فقط دوصیغه آنها حرف عله حذف می شود :

صرف مضارع فعلهای اجوف :

یعودُ . یعودانِ .یعودون َ. تعودُ .تعودانِ . یعُدن َ .

تعودُ. تعودانِ . تعودونَ . تعودین ُ . تعودان ِ . تعُدن َ .

امر : عُد . عودا . عودوا . عودی . عودا . عُدن

أعودُ . نعود ُ

یکون ُ . یکونان ِ . یکونون َ .تکون ُ .تکونانِ .یکُـنّ

تکون ُ . تکونانِ . تکونونَ . تکونینَ . تکونانِ . تکُـنّ .

امر : کُن . کونا . کونوا . کونی . کونا . کُنّ .

أکون ُ . نکون ُ .

راح : یروحُ ( می رود ) . یروحان ِ . یروحون َ . تروح ُ . تروحان ِ . یرُحن َ .

تروحُ . تروحان ِ . تروحون َ . تروحین َ . تروحان ِ . ترُحنَ .

امر: رُح . روحا . روحوا . روحی . روحا . رُحنَ .

أروحُ . نروح ُ .

یصیر ُ . یصیران ِ . یصیرون َ . تصیر ُ . تصیران ِ . یصِرن َ .

تصیرُ . تصیران ِ . تصیرون َ . تصیرین َ . تصیران ِ . تصِرن .

امر : صِر . صیرا. صیروا . صیری. صیرا . صِرنَ .

أصیر ُ . نصیرُ . ( سار و باع هم اینطور صرف می شوند )

اما :

ینال ُ . ینالان ِ. ینالون َ . تنالُ . تنالان ِ . ینـَـَلن َ .

تنال ُ . تنالان ِ . تنالون َ . تنالین َ . تنالان ِ . تنـَـلن َ.

امر: نَل . نالا . نالوا .نالی . نالا . نَلن َ .

أنال ُ . ننال ُ .( خاف و نام هم مثل ینال ُ مضارع و امرمی شوند ).

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم مهر ۱۳۹۱ساعت 23:50  توسط ملکی(السیدة)   |